top of page

E-16 og dets endelikt?

Diskusjonen om E-16, traseer og påvirkning på omgivelsene går heftig i sosiale medier, avisspalter, rundt kafebord, og det politiske miljø. Ikke uventet, og helt i tråd med mine demokratiske verdier om at debatt er bra, og sunt. En utfordring i slike debatter er at de ofte preges av følelsesbasert argumentasjon fremfor rene objektive, og målbare faktorer. En annen utfordring er at ulike hensyn og utfall vektes ulikt avhengig av hvem du spør. En tredje utfordring er at man kan miste det store bildet om bakgrunn, faktabasert innhold, og virkninger av prosjektet på kort og lang sikt. En fjerde utfordring er at man kan kaste tidligere vedtak over bord, og på den måten sette seg på sidelinjen i prosessen samt gi seg selv dårligere forhandlingskort når det endelige slaget skal stå. Jeg kunne nevnt en rekke andre utfordringer også, men det er det neppe plass for her.


Hva skal man bygge?

Fire kommuner (Kongsvinger, Nes, Sør-Odal og Ullensaker) har bedt om å få fullført det som er en mer enn 20 år gammel problemstilling – en helhetlig E-16 som gir bedre fremkommelighet, bedre trafikksikkerhet, binder regionene sammen, og som åpner for bedre vilkår for næringslivet. Så langt, så godt. I 2020 vedtok samtlige fire kommunestyrer, enstemmig, konkrete mål for hva veien skal være, hvordan de ulike verdiene skal vektes, og den enigheten stod frem til februar 2021 hvor Ullensaker vedtok at en ny trase må kobles på Nybakk, (forutsetningen er at man skal benytte dagens trase mellom Kløfta og Nybakk). Nye Veier AS fikk oppdraget av Samferdselsdepartementet med å planlegge vegen etter at kommunene selv har bedt om at prosjektet skulle bli en del av Nye Veiers portefølje. Med andre ord: Kommunene har selv bedt om prosessen, selv bedt om hvem som skal gjøre jobben, og selv bestemt målsetningene. Allikevel skjeller flere politikere ut Nye Veier AS, og prosessen. I min verden blir det litt useriøst.


Hva er viktig?

La meg være tindrende klar og tydelig. En ny vegløsning må etter min mening være kostnadseffektiv, den må oppnå klare definerte mål (jf samfunnsmålene som er satt), den må være gjennomførbar, den må IKKE ødelegge store naturområder og friluftsområder, den må ikke ødelegge bomiljø og skape begrensninger for utviklingen av Jessheim, områdene rundt næringsparken, og viktige definerte områder i Ullensaker. Dette er grunnleggende for mitt ståsted i vurderingene av hvor vegen skal komme, og hvordan den skal utformes. Samtidig må det være en grad av realisme i kostnadene ved å bygge den, og effekten av hver investert krone i vegen. Jeg kommer ikke til å gå for en løsning som setter våre innbyggere til side, og vil veie alle hensyn mot hverandre når en endelig, og full konsekvensutredning ligger på bordet.


Hvor er vi nå?

Nye Veier AS la tirsdag 23.februar frem en konklusjon på hvilke korridorer som bør utredes videre. De har landet på «en variant av C-korridoren som peker seg ut som en mulig korridor å jobbe videre med fordi den samlet sett best kan bidra til at samfunnsmålene og delmålene for prosjektet nå» men de sier også at « korridor A kan være aktuell å jobbe videre med fordi den vil løse noen regionale utfordringer, har best grunnforhold, og minst usikkerhet på kostnadene». Korridorer som er nevnt som «varianter av C» er blant annet en kobling ved Nybakk, og mange i Ullensaker mener da at man har «vunnet» fordi vedtaket i kommunestyret i februar om en kobling ved Nybakk er imøtekommet. Men, er det så enkelt? Ser man på presentasjonen som ble holdt så viser den at Netto Nytteverdi pr krone, som er hele nøkkelen da det handler om antall kroner investert, og hva man oppnår ved prosjektet, er bedre for C løsninger som ender opp i næringsparken nordøst for Jessheim. Dette er et helt sentralt element når det til syvende og sist skal vedtas av overordnet myndighet om midler skal brukes på å bygge vegen. Da kan Ullensaker bli stående med «skjegget i postkassen».

Ullensaker vs de øvrige

Prosessen Ullensaker selv valgte å gå inn i er et samarbeid med tre andre kommuner. Selv om mange i Ullensaker opplever at korridor C (ved Nybakk) nå er bekreftet som løsningen, slår seg på brystet, og mener de har reddet oss er det grunn til å minne om følgende. Reaksjonene i de øvrige kommunene er ikke så gode når det gjelder korridor C, og de tre kommunene har en langt, langt større andel av vegen som nå skal bygges enn Ullensaker. Ergo vil deres interesser måtte vektlegges i det videre arbeidet, og i de vurderingene som skal gjøres når investeringsmidler skal avsettes til ny veg. Effekten av korridor C som ender på Nybakk er krevende av flere grunner: elendige grunnforhold, manglende oppnåelse av de mål som er satt om reisetid, trafikkavvikling, utvikling av næringslivets vilkår, og krysninger over elver med mer. At de tre kommunene etter alle solemerker ser at C som ender ved Nybakk ikke gir den beste løsningen for dem, og hovedfunn i utredningen konkluderer med en dårligere netto nytteverdi (et element som er grunnleggende for ethvert investeringsprosjekt) vil det dersom målet om en ny, forbedret og effektiv E16 fortsatt står innebære følgende scenarioer: Scenario 1: Vegen skrinlegges, det blir ikke noen ny veg, og man har kastet bort mer enn 100 millioner av skattebetalernes penger i prosjektet så langt. Scenario 2: De tre øvrige kommunene ønsker vegen så inderlig, er enige om den beste traseen og løsningen som ivaretar deres behov. Det er noe helt annet enn det Ullensaker vil ha (som kun vil ha påkobling på Nybakk), og da står Ullensaker igjen alene. Når man har hatt et ønske om å få denne vegen på plass, bygget ut og løfte regionen i mer enn 20 år er det opportunt dersom en part setter seg på bakbena - å bruke virkemiddelet «statlig plan». Det innebærer kort fortalt at om Ullensaker oppleves som den vanskelige part, de øvrige mener det finnes en løsning, Nye Veier AS gjennom prosjektet har vist at det alternativet finnes, og det gir storsamfunnet en netto nytteverdi – ja, da overkjører man Ullensaker.


Veien videre

Reaksjonene fra Nes, Sør-Odal og Kongsvinger er ikke udelt positive til det som ble fremlagt denne tirsdag i februar. Nå skal de fire kommunene på selvstendig grunnlag vurdere dette, og den endelige rapporten som kommer, en anbefalt trase eller flere skal etter hvert ut på høring, og alle skal få flagge sin mening. Resultatet av dette vil vise veien videre for E-16, men å tro at Ullensaker har vunnet frem og at den endelige løsningen ligger med en kobling på Nybakk er dersom man tar hensyn til det prosjektet har som formål å løse og åpenbare funn som påvirker prosjektet vel optimistisk. Så vil tiden vise hvem som har rett. Jeg tror neppe politikere i de tre andre kommunene vil bry seg døyten om Ullensaker og holdningen her er «vi vet best og har bestemt hva løsningen er». En slik holdning kan raskt slå tilbake på vår posisjon, og det er ikke til vår kommune, våre innbyggere og våre interesser sitt beste. Så kan jeg igjen garantere at jeg som ombudsmann ikke vil være med å vedta noe som setter våre innbyggeres interesser i dette til side, men jeg er definitivt opptatt av at vi skal opptre ordentlig, i tråd med lovverket og i tråd med de krav som ligger til gode, trygge bomiljø for våre innbyggere.


Tom Staahle

Kommunestyremedlem Ullensaker FrP

51 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

Comments


bottom of page