top of page

Forslag som fremmes fra Ullensaker FrP i formannskapet 04.02.2020

Formannskapet i Ullensaker behandler i kveld en rekke saker. Vi fremmer sammen med våre samarbeidspartnere flere forslag. Her er saksnummer og forslagene som fremmes.


PS 8/20 Referatsaker

Ullensaker FrP, Ullensaker Høyre og Ullensaker Krf fremmer følgende forslag i forbindelse med referatsakene som omhandler DGI:

Vi ber kontrollutvalget se nærmere på faktureringen DGI gjennomfører av Ullensaker som eierkommune og Ullensaker kommunes oppfølging av fakturaer fra DGI mot kommunen. Det vises til antall digitale brukere som Ullensaker faktureres for pr år og kriteriene for hvordan dette faktureres. Videre bes kontrollutvalget se på selskapets forvaltning av mindreforbruk sett opp mot avtalen mellom eierkommuner og selskap og hvordan mindreforbruk i selskapet avsettes. Spesifikt om et mindreforbruk skal eller ikke skal tilbakeføres til eierkommunene etter eierbrøk.

Jessheim 04.02.2020

Tom Staahle

Ullensaker FrP

PS 10/20 Budsjettrammer og virksomhetsplaner 2020 for enheter innen FSK

Ullensaker FrP, Ullensaker Høyre og Ullensaker Krf fremmer følgende forslag:

1. Det vises til budsjettforslag fra opposisjonen under budsjettbehandlingen i desember 2019. Forslaget fra disse partiene ville gitt inntil 55 ungdommer sommerjobb i Ullensaker kommune med en estimert kostnad på kr 1. million. Forslaget tas med dette opp her, og det omdisponeres 1 mill kr spesifisert til sommerjobbstillinger til ungdom i kommunen. Omdisponeringen finansieres ved å redusere innkjøpspris på telefonkjøp til nyansatte fra 8.000,- til 5.000,- (et beløp tilsvarende i private selskaper. Eventuelt overskytende ved kjøp av dyrere telefon dekkes av den enkelte selv). Alternativ finansieres dette tiltaket fra vakante/ubesatte administrative stillinger, i tråd med tillitsvalgtes anbefaling.

2. Oversikten i virksomhetsplanen under areal- og landbruk viser en dramatisk økning i saksbehandlingsgebyrer. Vi ber om at det i løpet av første halvår legges frem en oversikt som sammenligner utviklingen i Ullensaker vs andre kommuner i samme KOSTRA gruppe samt kommuner med antatt samme antall innbyggere. Videre ber vi om at den viser dette i kronebeløp og prosentuell utvikling.

3. Antall årsverk i Ullensaker pr 01.01.20 er 2169, og antall ansatte er 2459. Antall ansettelsessaker er 528 i 2019 – det på tross av sterke politiske signaler fra politisk ledelse om å iverksette en ansettelsesstopp/begrenset ansettelse etter «må ha prinsippet». Vi ber om en redegjørelse for dette høye antallet ansettelser og ber om en oversikt som sammenligner Ullensaker med andre kommuner på vår størrelse for å ha et sammenligningsgrunnlag.

4. ØRIK: Vi ber om en sak til FSK i løpet av 1. halvår som redegjør for konsekvenser og muligheter for Ullensaker ved å gå ut av/avvikle ØRIK og forestå innkjøp som egen kommune.

Jessheim 04.02.2020

Tom Staahle

Ullensaker FrP


PS 11/20 1.gangsbehandling av detaljregulering for Algarheim nord, plan-ID 399’

Ullensaker FrP fremmer følgende merknad:

Vi har over tid merket oss de stadige utspill fra deler av politisk ledelse om nedbygging av dyrket/dyrkbar mark i Ullensaker. Sett i lys av denne saken hvor 243 dekar nå tilrettelegges for utvikling uten at de samme partier i politisk ledelse ser ut til å reagere er det for disse representanter grunnlag for å stille spørsmål ved en politisk forskjellsbehandling aktører i Ullensaker utsettes for. Dette sett i lys av endringer i arealdelen i kommende kommuneplan og andre plansaker som er under behandling og er behandlet.

Vi viser også til dokumentasjon som kommunen sitter på knyttet opp mot arealdisponeringer de senere årene for dyrket/dyrkbar jord som viser at antall omdisponerte arealer for delfelt i det store og hele er langt mindre enn i denne saken. Det står i kontrast til den virkelighet nåværende politisk ledelse har forsøkt å skape av forvaltningen i plansaker i Ullensaker.

Jessheim 04.02.2020

Tom Staahle

Ullensaker FrP

PS 13/20 Forslag til retningslinjer for startlån og tilskudd

Ullensaker FrP, Ullensaker Høyre og Ullensaker Krf fremmer følgende forslag:

Kommunal og moderniseringsdepartementet arbeider for tiden med en boligsosial melding som kommer i løpet av våren/høsten 2020 til behandling i Stortinger. I denne meldingen vil virkemidlene for grupper som sliter i boligmarkedet være et sentralt tema. Det inkluderer også startlån og hvilke grupper som skal satses på i tildelingen av startlån. Det kan påvirke tildelingen i Ullensaker og vi ber derfor om at retningslinjene revideres når boligsosial melding er behandlet i Stortinget.

Jessheim 03.02.2020

Tom Staahle

Ullensaker FrP

PS 17/20 Oppfølging av verbalforslag knyttet til budsjett 2020 - vedtatt i KST 10.12.19

Ullensaker FrP, Ullensaker Høyre og Ullensaker Krf følgende forslag

Det vises til forslaget omtalt på side 490 i saken pkt 27. Vi ber om en juridisk betenkning av dette forslaget og om dette er et brudd på loven slik intensjonen i forslaget er lagt frem.

Jessheim 04.02.2020

Tom Staahle

Ullensaker FrP

52 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

Det er noe forunderlig hvordan en seriøs avis forsøker å skape et etterlatt inntrykk der ute. La meg ta et eksempel. Denne uken sendte jeg inn et leserinnlegg med overskriften Du bestemmer. Når innleg

bottom of page