top of page

Politikk og etikk

Otto von Bismarck skal ha sagt følgende; Det er to ting du ikke vil vite hvordan man lager og det er pølser og politikk. Å gå inn i en dypere analyse av det utsagnet skal jeg ikke gjøre, men gjennom dette innlegget vil jeg sette lys på hvordan jeg mener man skal opptre som politiker. I innbyggerundersøkelsen som er gjennomført viser undersøkelsen at kommunens innbyggere angir å ha signifikant høyere tillit til at politikere i kommunen arbeider for befolkningens beste på alle spørsmål som berører dimensjonen tillit.


Litt bakgrunns fakta

Nesten halvparten av kommunestyrepolitikerne har en rolle som eier, styremedlem eller daglig leder i et selskap. Slike tilfeller kan utfordre krav til upartiskhet og habilitet. Dette skriver KS etikkutvalg som er nedsatt av KS som er kommunesektorens interesseorganisasjon. Selvfølgelig er det lov å drive privat virksomhet og drive med politikk. Kunsten er å være var på de dilemma som oppstår i behandling av politiske saker og hvordan man opptrer i forhold til andre og oppfattes av innbyggere og omgivelser. Her ligger ofte de store utfordringene. Habilitetsreglene regulerer hvem som kan være med å fatte beslutning eller vedtak. Å være inhabil innebærer at man ikke kan tilrettelegge saksgrunnlaget eller treffe avgjørelser i en sak. Det kan også være situasjoner hvor man rettslig sett ikke er inhabil, men hvor det likevel oppfattes å være bindinger som er egnet til å svekke tilliten til at beslutninger fattes på et uavhengig og upartisk grunnlag. På den ene siden har man regulert dette via norsk lov som klart definerer habilitetsreglene, mens på den andre siden har man det inntrykket som den allmenne befolkning sitter med når en sak drøftes. Her er det gjerne utfordringene oppstår, og det er krevende å håndtere.


Hva tenker jeg?

Som ordfører har jeg som oppgave å lede det politiske miljø i vår kommune. I det ligger det å ivareta vår rolle som myndighet i tråd med norske lover. Det inkluderer også å sikre at saksbehandlingen i de politiske organer skjer i tråd med habilitetslovgivningen men også kommunens etiske regelverk for folkevalgte. Som ordfører forventer jeg også at hver enkelt folkevalgt har et selvstendig ansvar for å ikke oppfattes som eller være inhabil eller bryte med det etiske regelverket eller på noen måte oppfattes slik av våre omgivelser (innbyggere, næringslivsaktører, andre myndigheter).


Jeg synes kommunens vedtatte etiske retningslinjer sier det meget godt i paragraf 4.4:

«Kommunens folkevalgte og ansatte skal i størst mulig grad unngå å komme i situasjoner som kan medføre en konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser, skape tvil om kommunens upartiskhet eller svekke den allmenne tilliten til kommunen. Dette gjelder særlig tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede»

Politikere lever at tillit fra våre omgivelser. Da er det etter min mening helt avgjørende at vi som politikere også er vare på de gråsonene som lovverk og etiske regelverk ikke dekker fullt og helt. I det skjæringspunktet tror jeg politikere har noe å gå på, og risikoen ved å feile i det skjæringspunktet kan påvirke hele oppfatningen av det politiske miljøet. Det er en situasjon jeg som ordfører ikke vil akseptere.Tom Staahle

Ordfører Ullensaker

7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Det er noe forunderlig hvordan en seriøs avis forsøker å skape et etterlatt inntrykk der ute. La meg ta et eksempel. Denne uken sendte jeg inn et leserinnlegg med overskriften Du bestemmer. Når innleg

I dag avsløres det at politikere i Viken Fylkeskommune har tatt seg godt betalt for å ansette en ny fylkesdirektør. Et ledd i oppløsningen av Viken, og gjenopprettelsen av Akershus. I dette arbeidet h

Det er alltid spennende når vi politikere snakker om helse- og omsorgstjenester. Handler debatten om systemet eller det viktigste, pasienten? Dessverre er det som oftest systemet som kommer i sentrum

bottom of page