top of page

Sammen for trygge og gode oppvekstsvilkår i Ullensaker

Forrige uke ble UNICEF sin kommuneanalyse offentliggjort. Den viser at Ullensaker kommune bruker mindre ressurser på barn og unge enn gjennomsnittet. Det betyr ikke at Ullensaker kommune er en dårlig kommune å vokse opp i, noe jeg vil si litt om i denne kronikken.


Ullensaker satser på barn og unge!

Som ordfører er det min oppgave å sørge for at kommunen leverer best mulig tjenester innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har. UNICEF undersøkelsen viser at Ullensaker kommune gjør viktige prioriteringer for å skape gode oppvekstsvilkår, da over 40% av driftsbudsjettet går til barn og unge! Rapporten peker også på at det ikke er noen direkte sammenheng mellom ressursbruk og kvalitet. Det handler først og fremst om å bruke de ressursene man har på en smart måte. Som et eksempel vil en smart skole- og barnehagestruktur med store driftseffektive enheter føre til at en kan bruke mere penger på innholdet i skoler og barnehager.


Vi leverer kvalitetsmessig gode tjenester!

Vi mener at vi innenfor vårt økonomiske handlingsrom har utviklet kvalitetsmessige gode barnehager, der vi har en bemanning som tilsvarer den lovpålagte normen. Brukerundersøkelsen for 2018/19 viser også svært gode resultater der vi ligger godt over landsgjennomsnittet. Vi ser også at vi har et leke/oppholdsarealet pr. barn som er større enn sammenlikningsbare kommuner.

I Ullensaker har vi skoler som på de fleste områder leverer resultater på eller over landsgjennomsnittet. Et eksempel på dette er resultater på nasjonale prøver for 5.trinn der vi har stabilisert oss på et nivå godt over nasjonalt nivå. Vår viktigste ambisjon er at hvert enkelt barn skal vokse opp til å bli en best mulig utgave av seg selv! Da er det svært gledelig å se at andel elever som fullfører og består videregående skole har økt fra 70% til 77% de siste 5 årene! Det betyr i praksis at vi har gitt 40 unge mennesker en vesentlig bedre mulighet til å få en utdanning og delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv som voksen!


Vi jobber også svært godt med rekruttering, slik at vi når den nasjonale lærernormen. Dette fikk vi til inneværende skoleår. Ullensaker kommune har også satset på mange støttetjenester som bidrar til å skape gode oppvekstsvilkår! Dette er tjenester som ikke framkommer i UNICEF rapporten. På hver eneste skole er det ansatt en til to miljøterapeuter. Miljøterapeutenes hovedoppgave er å jobbe for å skape et best mulig lærings- og elevmiljø på hver enkelt skole. Miljøterapeutene bidrar til at elevene finner seg til rette og trives på skolen, og er en svært viktig samtalepartner for mange elever!

D

et er også opprettet et Pedagogisk senter der alle støtte- og veiledningstjenester innenfor skoler og barnehager samles for å bistå i de vanskelige sakene. Her vil et team av pedagogiske veiledere og læringsmiljøveiledere bidra med spisskompetanse inn til den enkelte skole. Senteret skal også bidra til at det blir enklere for elever og foreldre å forholde seg til de ulike hjelpetjenestene i kommunen - en vei inn! FABU (forebyggende avdeling barn og unge) arbeider kontinuerlig for fremme et godt og trygt ungdomsmiljø i Ullensaker. Dette gjøres gjennom drift av ungdomsklubber, familieteam og utekontakter. Utekontaktene driver oppsøkende virksomhet ute i ungdomsmiljøene og på skolene. De har hele Ullensaker kommune som arbeidsfelt og følger opp ungdomsmiljøer og enkeltungdommer. De blir godt kjent med ungdommen og kan være en samtalepartner for de som trenger å finne løsninger på utfordrende situasjoner.

Ullensaker kommune har satset stort på å bygge opp et godt og bredt idretts- og kulturtilbud i kommunen. Dette skjer i stor grad i samarbeid med frivillige lag og foreninger, noe som gjøre at vi kan drive disse tjenestene kostnadseffektivt med høy kvalitet! Det er også arbeidet med å bygge opp gode arenaer og møteplasser for barn og unge. Et eksempel på det er det nye ungdomshuset som snart etableres på Jessheim.


Ullensaker kommune har også utfordringer!

Ullensaker kommune har utfordringer akkurat som alle andre kommuner. Til tross for at skolene våre har redusert antall elever som opplever mobbing vesentlig det siste året, har vi fortsatt for mange barn og unge som opplever mobbing og krenkelser. Ungdata undersøkelsen bekrefter også at dette er et vel så stort problem på fritiden som det er på skolen. Vi må også erkjenne at Jessheim har blitt en by, og det fører med seg utfordringer vi må løse sammen. Det har i vinter vært mye fokus på et utfordrende ungdomsmiljø, der økende bruk av rusmidler og deltakelse i planlagte slåsskamper har vært gjennomgangstemaer. Så hvordan jobber vi med denne problematikken for å skape trygge og gode ungdomsmiljøer?


«It takes a village to raise a child»

...er et afrikansk uttrykk som peker på viktigheten at alle i et lokalsamfunn må bidra for å sørge for at barn og unge får trygge og gode oppvekstsvilkår. Gode ungdomsmiljøer kan ikke skapes innenfor enkelttjenester som skoler eller barnehager. Det er først når alle tjenester, i samarbeid med frivillighet og foreldre, drar i samme retning at resultatene viser seg.

Inngangen til 2019 viste en del utfordringer i ungdomsmiljøet i Ullensaker. Dette dreide seg blant annet om planlagte slåsskamper og at barn og unge hadde et mer tolerant forhold til vold og narkotika. Gjennom felles innsats og samarbeid mellom skole, forebyggende tjenester i kommunen, politi, natteravner og foresatte greide vi å snu den negative utviklingen! Vi opplevde en felles dugnad som virkelig ga resultater! Politiet kan nå melde om en rolig sommer med en tydelig reduksjon i antall voldshendelser. Dette viser betydningen av at kommunale tjenester, sammen med frivillighet og foreldre er nøkkelen til å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i Ullensaker! Et slikt samarbeid kan ikke måles i kroner og øre! Som ordfører i mulighetslandet Ullensaker vil jeg oppfordre til å fortsette det gode arbeidet – sammen skaper vi gode og trygge oppvekstmiljø for ALLE i Ullensaker!


Tom Staahle

Ordfører Ullensaker kommune

255 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

Comentários


bottom of page