top of page

Spørsmål som ble stilt ordfører i kommunestyret 21.06.22

Ordfører,

Utdannelse er viktig – og noe det er tverrpolitisk enighet om er at våre barn skal møte samfunnet best rustet og med et godt kompetansegrunnlag. Ullensaker er en kommune som har definert seg til å være Mulighetslandet. Kommunestyret fastslo dette i vedtaket den 21.04.2020 i samfunnsdelen til nye kommuneplan.


Visjonen ”Ullensaker–Mulighetslandet” skal være en ledestjerne for utviklingen av kommunen sies det. Videre skal den gi retning for fremtiden, der bærekraft og kvalitet står sentralt. Den skal sette en offensiv rolle for fremtiden, og den skal innebære omtanke for alle; både dagens innbyggere og fremtidige generasjoner. I sin velkomsthilsen gjengitt i samfunnsdelen sier ordfører følgende:


«Vi er heldige som bor i Ullensaker. En kommune med muligheter som få andre steder kan måle seg med. I godt over et tiår har kommunen vår vært på topp i Norge når det gjelder vekst. Så attraktivt er det å slå seg ned her. Vi som bor her merker at det stadig vekk dukker opp nye tilbud. Kulturliv, handel, idrettsanlegg og andre fritidstilbud gir oss innbyggere et vidt spekter av valgmuligheter. Ullensaker er også en global kommune, med kort vei ut i verden og med innbyggere med mange forskjellige bakgrunner. Alt dette bidrar til et mangfold som gjør oss ekstra stolte av å bo her».

Videre; «Sammen med frivilligheten, private aktører og andre lokale krefter skal vi bidra til inkluderende lokalsamfunn preget av fellesskap og varme. Vi skal gjøre vårt beste for å tilby gode velferdstjenester for alle, samtidig som vi skal legge til rette for forskjellige arbeidsplasser gjennom gode vilkår for et konkurransedyktig og variert næringsliv. Ulike tiltak skal bidra til trivelige tettsteder og et godt bymiljø der alle innbyggere skal føle seg ivaretatt. Ullensaker skal være en god kommune for alle generasjoner»


Om ønsket er at Ullensaker skal etterleve denne visjonen og de intensjonene som ligger i velkomsten ført i pennen av ordfører er det naturlig å bryte dette litt ned til hvordan våre innbyggere faktisk opplever nettopp det vi sier vi skal være.


Den 4.desember 2018 fikk Children International School Ullensaker godkjent sin søknad om konsesjon for å etablere en skole med internasjonalt fokus i Ullensaker. De søkte lenge etter egnede lokaler, noe som var (og er) krevende, men de fikk til slutt til en midlertidig løsning i et bygg på Nordbymoen.

De har vært særdeles aktive og har søkt etter aktuelle lokaler i hele kommunen og vært i kontakt med de største og fleste eiendomsbesittere for å finne et alternativ. En full skole (268 elever) trenger ca.3000 m2.


Jeg forutsetter at ordfører er kjent med situasjonen da han har hatt møte med foreldrerepresentanter som har redegjort for skolens ambisjoner, hvilke grupper som er elever ved denne, og tilsvarende skoler, og at det er et faktisk behov for å ha et slikt tilbud. Foreldregruppens invitasjon til dialog og løsning ble så langt undertegnede er kjent med avvist, og det resulterer i at elever, foreldre og de som ønsker å benytte CIS sin pedagogikk går usikre tider i møte. I en mangfoldskommune som Ullensaker som nettopp sier at vi er mulighetslandet, og løfter frem mangfold som en verdi fremstår det som defensivt.


Vi vet at CIS tilfredsstiller kravene til å drive skole, vi vet at de tilfredsstiller de pedagogiske krav som opplæringsloven stiller, vi vet at de gir et skoletilbud med et internasjonalt tilsnitt, og vi vet at det er en skole som defacoto ikke tømmer den offentlige skolen for ressurser. Et argument som ofte løftes frem er at skoler som CIS er for ressurssterke foreldregrupper, men det finnes det god dokumentasjon på at ikke er tilfelle, og strengt tatt er det også irrelevant da dette handler om foreldres grunnleggende ønske om å gi sine barn et best mulig utdanningstilbud – og i en kommune som Ullensaker har vi jo som mål at «alle innbyggere skal føle seg ivaretatt slik ordfører har tatt til orde for.


Ullensaker er en av kommunene i landet med høyest tilvekst av internasjonal kaliber og næring. Kommunen ønsker mer av dette. Vi har en befolkningssammensetning der mer enn 30% av våre innbyggere har en annen etnisk opprinnelse. Vi er en kommune som sier vi er for mangfold og en internasjonal skole vil jo være en av de store attraksjonene som gjør at familier flytter TIL kommunen – og bidrar, både til lokalsamfunnet og landets fremtidige utvikling.

Uavhengig av politisk farge bør vi alle være tjent med å legge forholdene til rette, for jobb, skole og trivsel – i kommune vår, og en skole med internasjonalt tilsnitt gir jo bare krydder i skoletilbudet, og sikrer mangfold for oss alle. Situasjonen i dag er at halvparten av dagens barn i CIS Ullensaker, ikke er fra kommunen, men har flyttet hit - takket være skolen.

Abelia – organisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter har publisert en rapport (fra UiO) som omhandler de internasjonale skoler sin samfunnsmessige betydning. Den underbygger verdien av skoler som CIS og er anbefalt lesning. I en kommune som Ullensaker som jo nettopp ønsker å tiltrekke seg slike bedrifter og arbeidsplasser Abelia representerer finner flere svar for hvorfor CIS nettopp hører hjemme i en kommune som vår.


Til slutt vil jeg vise til Nordre Follo kommune hvor din ordførerkollega fra Arbeiderpartiet Hanne Opdan og kommunen har innvilget vedtak om konsesjon for å etablere en tilsvarende skole – her ligger det faktisk litt lærdom for oss i Ullensaker. Der har også kommunen vært svært behjelpelige med å finne mulige lokasjoner og gitt CIS en opplevelse av at de er velkomne, og man har også lagt opp til et mulig samarbeid med skolen når de er oppe med sitt tilbud der.

Ordfører. På bakgrunn av denne omfattende, men absolutt nødvendige innledningen har jeg følgende spørsmål.


1. Vil ordfører ta et initiativ til å sikre at CIS Ullensaker kan fortsette å gi et skoletilbud med et internasjonalt tilsnitt i mangfolds kommunen Ullensaker?

2. De har konsesjon, men den midlertidige dispensasjonen deres går ut i august 2023, og de er avhengig av et kommunen har en positiv tilnærming til CIS, og sikrer at deres dispensasjon videreføres i påvente av at endelige lokaler kommer på plass. Er dette noe kommunestyret kan være trygge på at Ullensaker kommune vil bidra til?

3. Ser ordføreren at det med CIS også er et potensiale for å tiltrekke seg familier med internasjonal erfaring kommunen kan nyte godt av i vår målsetning om å skape attraktive teknologi- og kompetansearbeidsplasser jf. funnene i Abelias undersøkelse?


Jessheim 21.06.2022

Tom Staahle

Kommunestyrerepresentant Ullensaker FrP


Svaret var dessverre ikke egnet til å berolige 268 elever og deres foreldre I Ullensaker. Videre er det leit å registrere at det er forskjell på mangfold og muligheter. Vi kan vel enkelt oppsummere med at mangfold er fint, men det og muligheter er for de få.

148 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Det er noe forunderlig hvordan en seriøs avis forsøker å skape et etterlatt inntrykk der ute. La meg ta et eksempel. Denne uken sendte jeg inn et leserinnlegg med overskriften Du bestemmer. Når innleg

I dag avsløres det at politikere i Viken Fylkeskommune har tatt seg godt betalt for å ansette en ny fylkesdirektør. Et ledd i oppløsningen av Viken, og gjenopprettelsen av Akershus. I dette arbeidet h

Det er alltid spennende når vi politikere snakker om helse- og omsorgstjenester. Handler debatten om systemet eller det viktigste, pasienten? Dessverre er det som oftest systemet som kommer i sentrum

bottom of page