top of page

Sysselsetting i Ullensaker

Ullensaker kommune har vokst i antall innbyggere og nå passert 40.000. Veksten har vært stabil gjennom mange år, men i 2020 går tallene ned- faktisk er det en halvering i 1.halvår. Ser vi på sysselsettingstallene har de også en interessant utvikling. I perioden 2010-2014 var det en stor vekst fra 21797 til 24199 sysselsatte. Så var det en liten dipp i 2015 (reduksjon på 100) før tallene økte igjen. Tallene for bosatte og sysselsatte må ses i sammenheng da det påvirker inntektene til en kommune i form av skatteinntekter, omløp av vare- og tjenestekjøp, kommunale avgifter med mer. For 2019/2020 går begge tallene ned, og konsekvensen er altså lavere inntekter for kommunen. Trenden forsterkes etter min mening av hvilke signaler som sendes ut, og politiske vedtak som fattes. Spørsmålet er om denne trenden vedvarer under dagens politiske styre? Mye taler for det med innføring av eiendomsskatt på næring, og nå potensielt også på boliger.


Litt mer detaljert

La oss så se litt mer detaljert på hvilke sektorer som sysselsetter flest i Ullensaker. De tre største gruppene sysselsatte i Ullensaker er innen detaljhandel, lufttransport, transporttjenester og lagring og servering med mer enn 12 600 ansatte. I tillegg er sektorer som offentlig administrasjon og forsvar, undervisning og helse- og omsorgssektoren store med en samlet sysselsetting på mer enn 5600. Til sammenligning kan en sektor som hovedkontortjenester, administrativ rådgivning rapportere om 34 sysselsatte i 2019.


Hva må skje?

Undertegnede har vært en pådriver for å sikre mer kompetansearbeidsplasser og en større bredde i sysselsettingen i Ullensaker. Derfor har jeg også tatt til orde for at kommunen må stille tomter til større bedrifter til rådighet. Samspillet mellom kommune og næringsliv er sentralt for å lykkes. En kommune kan bidra med effektive og løsningsorienterte planprosesser, lave avgifter, effektiv saksbehandling og frem snakking av kommunen. «Image is everything» sa den gamle rederkjempen Fred Olsen, og imaget til Ullensaker endret karakter gjennom 2000 tallet fra å være en «Etaten» (gammel TV serie på Nrk) til fremover lent og handlekraftig. Nå er det imaget i ferd med å endres der ute, og det er synd. Jeg mener bestemt at vi har forutsetningene til å lykkes med en næringspark som kan bli landets mest vellykkede næringspark, infrastruktur, boliger, kultur og fritidstilbud som langt overgår andre kommuner. Da er det et politisk ansvar å løfte frem dette og ikke snakke ned kommunen. Noe man etter min mening gjør nå ved å påstå at «vekst er skummelt», «økonomien er i krise», «vi må ha flere skatter og avgifter» «utbyggere er kun ute etter å tjene penger», «næringslivet kan fint betale mer skatter» osv. Alle disse påstandene er fremmet gjennom valgkamp og i ulike avisartikler det siste året. Konsekvensen er at bosettingstall går ned, sysselsettingstall går ned, og kommunens attraktivitet går ned.


FrP vil

For Fremskrittspartiet er det å innføre næringsskatt uaktuelt, og det er uaktuelt å innføre eiendomsskatt på bolig. Vi ønsker tvert imot å legge til rette for mer utbygging, flere innbyggere, mer næringsutvikling, et mer differensiert næringsliv, mere forskning- og kompetansebaserte virksomheter inn i Ullensaker, og bygge opp imaget til kommunen fremfor å bygge det ned. Da må man ha en helt annen tilnærming til politikkens virke enn det dagens regime har.

Tom Staahle

Kommunestyremedlem Ullensaker

110 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

bottom of page