top of page

Ullensakers økonomi

Det florerer med påstander om at Ullensakers økonomi er utfordrende. La meg slå fast med det samme at sånn skal det være, og slik er det for alle kommuner, regioner, stater og bedrifter. En kommune er en dynamisk enhet hvor det skjer endringer i behov hver eneste dag. Da må man evne å styre, være bevist på hvordan den økonomiske utviklingen går, og ta grep når det er nødvendig.


Realitet

Det er en realitet at dersom man skulle videreføre alt som det har vært, og fortsette å gi alle tjenester på samme måte som i dag, vil Ullensaker måtte finne 240 millioner over de neste 3 årene. Framskriving av utgiftssiden er utfordrende, og er beheftet med usikkerhet. Usikkerheten er større jo lengre ut i fireårsperioden en kommer. Kostnadene (estimatet på 240 mill) er framskrevet ved å beregne en snittpris pr innbygger innenfor de enkelte tjenesteområdene og framskrive snittprisen med befolkningsveksten. De framskrevne kostnadene er dermed basert på at tjenestene slik vi tilbyr dem i dag blir videreført i perioden. Så statisk er ikke en kommune – ergo vil dette være anslag. Nå er det altså slik at det i en dynamisk kommune vil skje endringer i behov, tilbud og tjenester hele tiden.


Ullensaker har i dag et budsjett på drøye 2.6 milliarder kroner. I 18 av de siste 20 årene har kommunen gått med solide overskudd som har gitt oss mulighet til å sette mer enn 320 millioner kroner på ulike fond.  Kommunen har også en formidabel eiendomsportefølje med mer enn 190.000 kvm bygningsmasse som gir et betydelig inntektspotensial, og vi har mange fysiske eiendommer som ikke er utnyttet enda. Mye av den gjelden det pekes på er som følge av investeringer i skoler, barnehager, vann-og avløp etc. og det er store deler avgjelden som betales via kommunale avgifter, og dermed er selvfinansierende.


Friske midler og prioriteringer


De som mener at det å finne 80 millioner pr år over 3 år innenfor et budsjett på 2.6 milliarder (og som øker for hvert år) er umulig uten å svekke tjenestetilbudet har etter min mening ikke noe evne til å lede eller prioritere. Å være politisk leder handler nettopp om det. Det handler om å være leder. For Ullensaker er det å finne disse midlene fullt ut mulig. Vi legger opp til følgende for å levere overskudd også i årene som kommer og med gode tjenester.


Kommunen må hele tiden ha et fokus på effektiv og fornuftig drift, og det er det et rom for i Ullensaker, noe en analyse av kommunens drift har vist. Det er et potensiale over 4 år på 494 millioner kroner. Selvfølgelig gjør man ikke alle de tiltak som er kommet frem i den analysen. Men gjennom for eksempel å spisse tjenestetilbudet innen omsorgsektoren i tråd med de pasienter/bruker gruppene vi har vil vi kunne gi bedre, smartere og riktigere tjenester til rett pris. Her er det penger å spare samtidig som tjenestene blir bedre.


Ordføreren har også tatt initiativ til at Ullensaker skal søke om statlig finansiert eldreomsorg, og det viser seg at de kommuner som har det i dag har oppnådd en bedre tjeneste med et mer kontrollert kostnadsnivå. Her ligger det store muligheter for Ullensaker dersom kommunestyret vil.


Videre vil Ullensaker med de grep som nå tas redusere våre kapital kostnader. Frp og de øvrige partiene har vedtatt å redusere investeringene med 1 milliard kroner. Det gir reduserte driftskostnader, og det gir reduserte kapitalkostnader. Dette er «innsparinger» som ikke påvirker tjenestetilbudet, men heller frigjør midler og sikrer mer økonomisk handlingsrom. Videre selger kommunen nå eiendom på Gystadmarka – de midlene som kommer inn ved dette salget går til nedbetaling av gjeld, og dermed reduseres finanskostnadene våre ytterligere. I tillegg har kommunen et uutnyttet inntektspotensial i sin eksisterende bygningsmasse.


Ordfører har i samråd med administrasjonen iverksatt et arbeid for å gjøre kommunen til en mer profesjonell eiendomsaktør og tjene penger på vår eiendomsmasse. Dette er et prosjekt som vil sikre oss gode inntekter i årene som kommer.


Så er det et faktum at med vekst kommer det økte inntekter i form av hva hver enkelt innbygger bringer med seg i form av skatter og overføringer fra staten. I fjor fikk Ullensaker 35 millioner kroner i økte inntekter som følge av befolkningsveksten. Det er slik at et en attraktiv kommune som Ullensaker også vil få økte inntekter i 2019 og årene som kommer. Derfor er det absolutt rom for gode økonomiske rammer også i årene som kommer.


Tom Staahle

Ordfører Ullensaker

356 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Videregående skole – en bedre hverdag

Vi går nå inn i en tid der barn-og unge begynner på skolen igjen etter en sommerferie som de fleste nok ønsker hadde gitt litt bedre vær her på bjerget. Som kommende fylkestingspolitker i Akershus vil

Akershus trenger et levende næringsliv

Viken legges ned, og Akershus gjenoppstår – et Akershus som omkranser Oslo og er et fylke med potensiale. Men, det er noen alvorlige røde flagg vi må ta med oss inn i det nye fylket. I en undersøkelse

Commentaires


bottom of page